คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชอ.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานส.คัทลียา กันทัง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20105-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20105-2005อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 2-3-35
20105-2102ระบบเสียง 1-3-24
20105-2109งานบริการคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201052005 ---------//
นางเสาวคนธ์
//--------- 201001002 ---------//
นายทรงกลด
นายรณชัย
//------------- 201052109 -------------//
นายรณชัย
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรังษี
//------------- 201001001 -------------//
นายรังษี
นายสุวิจักขณ์
//------------- 201052102 -------------//
นายสุวิจักขณ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.คัทลียา
//------------- 201052003 -------------//
น.ส.คัทลียา
//------------- 201052005 -------------//
นางเสาวคนธ์
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.นิภาพร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายพิเชษฐ์
//--------- 200001603 ---------//
นายอุกฤษ
นายกำธร
//------------- 201001004 -------------//
น.ส.นิลยา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.คัทลียา
//--------- 200001202 ---------//
นางนภัสสร
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.ชวนิดา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น