คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชอ.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายดนุพล ชุมชนสัมพันธ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20105-2007วงจรดิจิตอล 1-3-24
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
20105-2103ระบบภาพ 1-3-24
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
20105-2107เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20105-2112อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  20 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201052111 ---------//
นายพิเชษฐ์
นายวิทธวัธ
//------------- 201052103 -------------//
นายวิทธวัธ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.คัทลียา
//------------- 201052112 -------------//
น.ส.คัทลียา
นายพิชญ์พล
//------------- 201052107 -------------//
นายพิชญ์พล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001205 ---------//
นางนภัสสร
นางภรศุภา
//------------- 201052007 -------------//
นางภรศุภา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201052011 ---------//
นายดนุพล
//--------- 200001206 ---------//
นางวราพร
นางเสาวคนธ์ นางเสาวคนธ์
//--------- 200002004 ---------//
นายวิทธวัธ
//--------- 201052010 ---------//
นางเสาวคนธ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายดนุพล
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.ชวนิดา
//------------- 201052011 -------------//
นายดนุพล
//------------- 201052111 -------------//
น.ส.คัทลียา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น