คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชอ.2/7
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานายรณชัย มรกตศรีวรรณ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1209ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-1004กฎหมายแรงงาน 1-0-11
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์ 2-3-35
20105-2104วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ 1-3-24
20105-2109งานบริการคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
 รวม  18 30
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200001302 -------------//
นางจันทพร
นายสุวิจักขณ์
//--------- 201052010 ---------//
นายวิทธวัธ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001501 ---------//
นายเรืองศักดิ์
นายสุวิจักขณ์ 1 น.ส.พรรณธิพา
//--------- 200001209 ---------//
นางทองสุข
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณชัย
//------------- 201052109 -------------//
นายรณชัย
//--------- 201052010 ---------//
นายวิทธวัธ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายรณชัย
//------------- 201052104 -------------//
นายรณชัย
//--------- 200011001 ---------//
นายชโลธร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201052011 ---------//
นายวิทธวัธ
//--------- 201052011 ---------//
นายวิทธวัธ
นายวิทธวัธ นายเรืองศักดิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น