คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชอ.3/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างอิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์
ที่ปรึกษานางเสาวคนธ์ รักเพื่อน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2000-1607เพศวิถีศึกษา 1-0-11
2105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
2105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
2105-2114โทรศัพท์ 1-3-24
2105-2116โทรคมนาคมเบื้องต้น 2-0-22
2105-8501โครงการ 0-8-48
2105-2101คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
2105-2117งานบริการอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  21 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชโลธร นายพิชญ์พล นายพิชญ์พล
//--------- 21052110 ---------//
นายพิชญ์พล
//--------- 21052101 ---------//
นายพิเชษฐ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวิจักขณ์
//------------- 21052114 -------------//
นายสุวิจักขณ์
//------------------ 21058501 ------------------//
นายวิทธวัธ
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.สุภรา
นายวิทธวัธ
//------------- 21052105 -------------//
นายวิทธวัธ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21058501 ---------//
นายวิทธวัธ1
//--------- 21052117 ---------//
นายดนุพล
//--------- 21052116 ---------//
นายสุวิจักขณ์
//--------- 20002006 ---------//
นางเสาวคนธ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางเสาวคนธ์
//--------- 21052117 ---------//
นายดนุพล
นายวิทธวัธ1 นายเรืองศักดิ์ นายวิทธวัธ1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น