คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชส.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายธาริส ก้อนโฮม
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20106-2002เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 0-6-26
20106-2006วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 2-0-22
20106-2007การระดับเพื่องานก่อสร้าง 1-3-24
20106-2010งานสีเพื่องานก่อสร้าง 0-6-26
20106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26
20106-2117เทคนิคคอนกรีต 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201062006 ---------//
น.ส.ศิรินภา
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
//------------- 200001301 -------------//
น.ส.ชวนิดา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรชัย
//--------- 200012001 ---------//
นายสุรชัย
นายธาริส
//---------------------- 201062002 ----------------------//
นายธาริส
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001603 ---------//
นายอุกฤษ
//--------- 201062102 ---------//
นายธาริส
//------------------ 201062102 ------------------//
นายธาริส
//--------- 200001202 ---------//
นางทองสุข
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายชัชชาคร
นายชโลธร นายชัชชาคร
//---------------------- 201062010 ----------------------//
นายชัชชาคร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธาริส
//--------- 201062117 ---------//
น.ส.ศิรินภา
//------------------ 201062007 ------------------//
นายธาริส
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น