คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชส.3/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
สาขางาน ก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายชัทชาคร ผิวแดง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22
2106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26
2106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24
2106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
2106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23
2106-2117ปฏิบัติวิชาชีพช่างก่อสร้าง 0-6-26
2106-8501โครงการ 0-8-48
2100-1304กฎหมายก่อสร้าง 2-0-22
2106-2111กลศาสตร์โครงสร้าง2 2-0-22
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  21 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21062111 ---------//
นายธาริส
//--------- 21061004 ---------//
น.ส.ศิรินภา
//------------------ 21068501 ------------------//
น.ส.ศิรินภา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21001304 ---------//
นายชัชชาคร
//--------- 21062105 ---------//
นายชัชชาคร
//------------- 21062105 -------------//
นายชัชชาคร
//--------- 21068501 ---------//
นายอ.1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062009 ------------------//
นายชัชชาคร
//--------- 21062009 ---------//
นายชัชชาคร
//--------- 21068501 ---------//
นายอ.1
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21062117 ------------------//
น.ส.ศิรินภา
//--------- 21062117 ---------//
น.ส.ศิรินภา
//--------- 20002006 ---------//
นายธาริส
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัชชาคร
//------------- 21062106 -------------//
นายธาริส
//------------------ 21062010 ------------------//
น.ส.ศิรินภา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น