คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชถ.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สถาปัตยกรรม
สาขางาน สถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายอรรคพล พาประโยชน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1206ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 0-2-12
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 1-6-37
20108-2006การเขียนแบบก่อสร้าง 3 0-6-26
20108-2010การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-2-23
20108-2103การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 0-6-26
20108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม 1-3-24
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน 2-0-22
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  17 38
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 201082010 -------------//
นายสรนันท์
นายชโลธร นายปณิธาน
//------------- 201081003 -------------//
นายปณิธาน
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201089002 ---------//
นายปณิธาน
นายนิติพัฒน์ นายนิติพัฒน์
//---------------------- 201082003 ----------------------//
นายนิติพัฒน์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201082103 ---------//
นายสรนันท์
//------------------ 201082103 ------------------//
นายสรนันท์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001206 ---------//
นางวราพร
นายปณิธาน นายปณิธาน
//--------- 201082106 ---------//
นายปณิธาน
//--------- 200002004 ---------//
นายนิติพัฒน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรรคพล
//------------- 201082006 -------------//
นายนิติพัฒน์
//------------- 201082006 -------------//
นายนิติพัฒน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น