คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชร.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายกิตติพงศ์ เกียล่น
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20109-2002การรังวัดมุมและทิศทาง 1-6-37
20109-2005วงรอบระดับและงานดิน 1-6-37
20109-2008การคำนวณพิกัดฉากแผนที่ 1-3-24
20109-2110ดาราศาสตร์ปฏิบัติ 1-3-24
20109-2114การประเมินราคาที่ดิน 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 39
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเรืองศักดิ์
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
//------------- 200001301 -------------//
น.ส.ชวนิดา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001202 ---------//
นางนภัสสร
//--------- 201092005 ---------//
นายกิตติพงศ์
//---------------------- 201092005 ----------------------//
นายกิตติพงศ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201092002 ------------------//
นายจตุพล
//------------- 201092002 -------------//
นายจตุพล
//--------- 201092114 ---------//
นายจตุพล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายกิตติพงศ์
//--------- 201092008 ---------//
นายจตุพล
//--------- 201092008 ---------//
นายจตุพล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกิตติพงศ์
//------------- 201092110 -------------//
นายชัยวัฒน์
นายชัยวัฒน์
//--------- 200001603 ---------//
นายอุกฤษ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น