คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชท.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างโทรคมนาคม
สาขางาน โทรคมนาคม
ที่ปรึกษานายกฤษดาพงษ์ ผิวขม
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20119-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20119-2004วงจรพัลส์และดิจิตอล 1-3-24
20119-2008เครื่องมือวัดโทรคมนาคม 1-3-24
20119-2119โทรศัพท์พื้้นฐาน 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------- 200001202 ---------//
นางทองสุข
//------------------ 201192002 ------------------//
นายอภินันท์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001501 ---------//
นางอรวรรณ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษดาพงษ์
//------------- 201192004 -------------//
นายอภิวัฒน์
นายอภิวัฒน์
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.เจติยา
//--------- 200001101 ---------//
นายเรืองศักดิ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายกฤษดาพงษ์
//--------- 201192119 ---------//
นายอภินันท์
//--------- 201192119 ---------//
นายอภินันท์
//------------------ 201192008 ------------------//
นายกฤษดาพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายธนาวุฒิ
//------------- 201001001 -------------//
นายธนาวุฒิ
น.ส.นิลยา
//------------- 201001004 -------------//
น.ส.นิลยา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น