คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชธ.1/4
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายสมมาตร คำภักดี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22
20121-2102งานปูน 0-6-26
20121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 38
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001202 ---------//
นางทองสุข
นายชโลธร
//------------------ 201212006 ------------------//
นายธนเศรษฐ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201212102 ------------------//
นายอ.1
//--------- 201212102 ---------//
นายอ.1
นายธนเศรษฐ์
//------------- 201212111 -------------//
นางรัชฎาภรณ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุรชัย
//--------- 200012001 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 200001402 ---------//
นายไพโรจน์
//--------- 201212012 ---------//
นางรัชฎาภรณ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
น.ส.สุจิตรา
//--------- 201212009 ---------//
นายอ.1
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.ชวนิดา
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.สุพิชชา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมมาตร
นายจิรวัฒน์
//--------- 201212001 ---------//
น.ส.สุพิตรา
น.ส.สุพิตรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายอนุวัติ พาระพัฒน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น