คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชธ.3/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวสุพิตรา ชัยเดช
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12
2000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
2121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
2121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
2121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
2121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24
2121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
2121-8501โครงการ 0-8-48
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  16 34
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21212105 ------------------//
นางรัชฎาภรณ์
//--------- 21212105 ---------//
นางรัชฎาภรณ์
//--------- 21212114 ---------//
น.ส.สุจิตรา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 21212011 ---------//
นายธนเศรษฐ์
นายเรืองศักดิ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21218501 ------------------//
นายจิรวัฒน์
//------------------ 21218501 ------------------//
นายอ.2
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 20001207 ---------//
น.ส.ไฉทยา
น.ส.สุจิตรา นางรัชฎาภรณ์
//--------- 21212112 ---------//
นางรัชฎาภรณ์
//--------- 20002006 ---------//
น.ส.สุพิตรา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุพิตรา
//------------- 21212103 -------------//
นายอ.1
//------------- 21212103 -------------//
นายอ.1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายอนุวัติ พาระพัฒน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น