คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม ชย.3/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์(วก.หนองเรือ)
สาขางาน ยานยนต์(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานายศาตรา กำสุนทร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2101-2005งานไฟฟ้ารถยนต์ 2-3-35
2101-2007กลศาสตร์เครื่องกล 3-0-33
2101-2008เครื่องทำความเย็นและปรับอากศ 1-3-24
2101-2109งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
2101-8501โครงการ 0-8-48
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2101-9005งานปรับแต่งเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-3-24
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-RoomHome Room 0-1-01
 รวม  19 34
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศาสตรา
//------------- 21012005 -------------//
นายศาสตรา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 21012007 -------------//
นายชก
//------------------ 21012109 ------------------//
นายศาสตรา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21012008 ------------------//
นายศาสตรา
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
นายศาสตรา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21019005 ------------------//
นายศาสตรา
//--------- 21012005 ---------//
นายศาสตรา
//--------- 20002006 ---------//
นายจีระศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 21018501 ------------------//
นายศาสตรา1
//------------------ 21018501 ------------------//
นายศาสตรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น