คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม ชก.2/13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน(วก.หนองเรือ)
สาขางาน เครื่องมือกล(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานายสุขสันต์ พรมรักษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 2-6-48
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล 0-6-26
20102-2301แม่พิมพ์พลาสติกเบื้องต้น 2-0-22
20102-2108ชุบเคลือบผิวโลหะ 1-3-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-RoomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 36
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุขสันต์
//--------- 201022301 ---------//
นายสุขสันต์
//------------- 200011003 -------------//
น.ส.นุจรินทร์
น.ส.วชิรญาณ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201022103 ------------------//
นายสุขสันต์
//------------------ 201022103 ------------------//
นายสุขสันต์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200001302 -------------//
น.ส.วชิรญาณ์
//--------- 201022005 ---------//
นายชก
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 201022106 ---------//
นายชก
//--------- 200001204 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
//--------- 200002004 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201022106 ------------------//
นายชก
//------------------ 201022108 ------------------//
นายจีระศักดิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น