คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชฟ.1/15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า(วก.หนองเรือ)
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานายบุญสืบ ทองกำพร้า
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20104-2116เทคนิคการจัดการพลังงาน 2-0-22
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-RoomHomeRoom 0-1-01
 รวม  19 38
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบุญสืบ
//------------- 201042003 -------------//
นายบุญสืบ
นายบุญสืบ
//------------- 201042005 -------------//
นายสายัณห์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//------------------ 201042005 ------------------//
นายสายัณห์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201001007 ------------------//
นายจีระศักดิ์
//------------------ 201042010 ------------------//
น.ส.วัชรียา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
//--------- 200001402 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
น.ส.นุจรินทร์
//------------- 201042106 -------------//
น.ส.วัชรียา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 201042106 ------------------//
น.ส.วัชรียา
//--------- 201042116 ---------//
นายบุญสืบ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุขสันต์ พรมรักษา)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอุตสาหกรรม
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น