คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม คธ.1/1
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานางสาวนุจรินทร์ สืบสุนทร
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1404คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ 2-0-22
20000-1602เพศวิถีศึกษา 1-0-11
20200-1005พิมพ์อังกฤษเบื้องต้น 0-4-24
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20204-2004หลักการเขียนโปรแกรม 2-2-34
20204-2005เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2-2-34
20204-2003คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1-2-23
20204-2105โปรแกรมฐานข้อมูล 2-2-34
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-RoomHomeRoom 0-1-01
 รวม  20 32
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นุจรินทร์
//------------- 200011003 -------------//
น.ส.นุจรินทร์
//------------- 202042003 -------------//
น.ส.มนัสนันท์
น.ส.นุจรินทร์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001404 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//--------- 200001202 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 202001005 ------------------//
น.ส.อรดี
//------------------ 202042105 ------------------//
น.ส.อรดี
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
//------------------ 202042005 ------------------//
น.ส.มนัสนันท์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 202042004 ------------------//
น.ส.อรดี
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นางสาววชิรญาณ์ ห่อคนดี)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น