คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.2
กลุ่ม คธ.2/1
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานางสาวมนัสนันท์ พงษ์สระพัง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1204การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 0-2-12
20000-1303วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-1005กฎหมายพาณิชย์ 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20204-2009จริยธรรมและกฎหมายคอมพิวเตอร์ 2-0-22
20204-2002คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
20204-2110โปรแกรมมัลติมีเดีย 2-2-34
20204-2111โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว 2-2-34
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-RoomHomeRoom 0-1-01
 รวม  19 27
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.มนัสนันท์
//--------- 202042009 ---------//
น.ส.อรดี
น.ส.วชิรญาณ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001303 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
น.ส.วชิรญาณ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001204 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//--------- 200011005 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
//------------------ 202042111 ------------------//
น.ส.มนัสนันท์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 202042110 ------------------//
น.ส.มนัสนันท์
//--------- 200011002 ---------//
น.ส.วชิรญาณ์
//--------- 200002004 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 202042002 ------------------//
น.ส.อรดี
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นางสาววชิรญาณ์ ห่อคนดี)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น