คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.3
กลุ่ม คธ.3/1
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ(วก.หนองเรือ)
ที่ปรึกษานางสาวอรดี สุกเลิม
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
2204-2005คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2-2-34
2204-2109โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 1-2-23
2204-2107การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด 2-2-34
2204-8501โครงการ *-4-44
2001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22
2001-1003พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-2-23
2000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-RoomHomeRoom 0-1-01
 รวม  16 23
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.อรดี
//------------- 20011003 -------------//
น.ส.วชิรญาณ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 22042109 -------------//
น.ส.อรดี
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042107 ------------------//
น.ส.มนัสนันท์
//--------- 20011002 ---------//
น.ส.นุจรินทร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22042005 ------------------//
น.ส.อรดี
//--------- 20002006 ---------//
นายจีระศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 22048501 ------------------//
น.ส.มนัสนันท์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นางสาววชิรญาณ์ ห่อคนดี)
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ พื้นฐาน
(วก.หนองเรือ)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น