วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่ 2/2563

 Home
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  1.ตารางเรียน  2.ตารางสอน  3.ตารางเรียนกลุ่ม  4.ตารางพื้นที่  5.หลักสูตรรายวิชา  6.แผนการเรียน  7.บุคลากร   
   Download--->   การจัดตารางเรียน  การส่งผลการเรียน   พิมพ์   Login
ตารางเรียนแยกตามหลักสูตร
ปวช.1ปวช.2ปวช.3ปวส.1ปวส.2
ตรวจสอบผลการเรียน
 
ค้นหานักศึกษา
 
  รายชื่อนักศึกษา
สรุปการส่งผลการเรียน
-----------------------------
งานวัดผลและประเมินผล
-----------------------------
หลักสูตร ปวช.2556
หลักสูตร ปวส.2557
หลักสูตร ปวส.2563
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
แผนการเรียน ปวช.2559
แผนการเรียน ปวส.2559
แผนการเรียน ปวช.2560
แผนการเรียน ปวส.2560
แผนการเรียน ปวช.2561
แผนการเรียน ปวส.2561
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับครู
-----------------------------
คู่มือการใช้งานแอพลิเคชั่น KKTECH App สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
-----------------------------
เอกสารการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
ตัวอย่างการวิเคราะห์หลักสูตรและเครื่องมือประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง
-----------------------------
KKTECH web application
คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช.1
กลุ่ม ชทท.1/2
ประเภทวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายมัธยม อ่อนจันทร์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
20001-1006กฏหมายคอมพิวเตอร์ 1-0-11
20901-1002การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
20901-2201การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใชแบบกราฟิก 1-2-23
20901-2103วิทยาการก้าวหน้าระบบอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีในอนาคต 1-2-23
20901-2107ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  21 33
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.......................พักเที่ยง.......................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมัธยม
//--------- 209012201 ---------//
นายมนัส
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209011002 ---------//
นายมนัส
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมัธยม
นางบังอร
//--------- 209012103 ---------//
นายมนัส
//--------- 200001501 ---------//
นายเรืองศักดิ์
น.ส.สุภรา นางบังอร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200001102 ---------//
น.ส.นิภาพร
//--------- 200011003 ---------//
น.ส.สุภรา
//--------- 200001402 ---------//
นางสุภิญญา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 200002002 ---------//
นายมัธยม
นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์ นายอภิสิทธิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 200001302 -------------//
นางจันทพร
//--------- 200001202 ---------//
นางทองสุข
น.ส.เนตรสกาว
//--------- 209012107 ---------//
นายประวิทย์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุริยันต์ เงาะเศษ)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ที่ตั้ง 67 ถนนศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000โทรศัพท์ (043) 221290 แฟกซ์ 043-222064

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 http://www.kktech.ac.th/ All right reserved. Do not duplicate in any script & form.