คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอย.1/4
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายคเชนทร์ มิ่งโอโล
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
30101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34
30101-2006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-35
30101-2104งานปรับอากาศรถยนต์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  30 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301012006 ---------//
นายพงศกร
//--------- 301012006 ---------//
นายพงศกร
นายพงศกร
//------------- 301012003 -------------//
ดร.ประมวล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายคเชนทร์
//------------- 300001203 -------------//
น.ส.ไฉทยา
//------------- 301000105 -------------//
ดร.ประมวล
นายณัฐพงษ์
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001304 ---------//
นางวราชิณี
//--------- 300012001 ---------//
นางทัศนีย์
//--------- 300012001 ---------//
นางทัศนีย์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012002 -------------//
ดร.ประมวล
นางญาดา
//--------- 300001304 ---------//
นางวราชิณี
//--------- 300002002 ---------//
นายคเชนทร์
//------------- 301012005 -------------//
นายณัฐพงษ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301012104 ---------//
นายสุรเชษฐ์
//--------- 301012104 ---------//
นายสุรเชษฐ์
นายสุรเชษฐ์
//--------- 300001101 ---------//
นางญาดา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น