คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอย.1/8
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายกฤษฎา อบมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2002เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  23 31
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012002 -------------//
ดร.ประมวล
น.ส.ไฉทยา
//--------- 300001203 ---------//
น.ส.ไฉทยา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกฤษฎา
//------------- 300001502 -------------//
น.ส.คำประเคียน
//--------- 301000104 ---------//
นายสุรชัย
//--------- 301000104 ---------//
นายประจักษ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001404 -------------//
นางสลิลทิพย์
//--------- 301012004 ---------//
นายธนาวุฒิ
//------------- 301012004 -------------//
นายธนาวุฒิ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300002002 ---------//
นายอ.3 ช่างยนต์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301012001 -------------//
นายสุรเชษฐ์
นางรัตนาภา
//------------- 300011001 -------------//
นางกรุณา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น