คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอย.1/9
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษานายปรัชญานันท์ เย็นอ่วม
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34
30101-2006งานเครื่องสุูบและเครื่องอัดอากาศ 2-3-35
30101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-2-34
30101-2102งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  30 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุภรา
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
นายแทนไท
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายปรัชญานันท์
//--------- 301012102 ---------//
นายภานุวัฒน์
นายภานุวัฒน์
//--------- 301012102 ---------//
นายภานุวัฒน์
//--------- 301012004 ---------//
นายธนาวุฒิ
//------------- 301012004 -------------//
นายธนาวุฒิ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001206 ---------//
นายแทนไท
//--------- 301012006 ---------//
นายคเชนทร์
//------------- 301012006 -------------//
นายคเชนทร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
//--------- 300011001 ---------//
นางกรุณา
นางกรุณา นายคเชนทร์
//--------- 300002002 ---------//
นายปรัชญานันท์
นายคเชนทร์
//--------- 301012005 ---------//
นายคเชนทร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001304 ------------------//
นางวราชิณี
//------------------ 301012007 ------------------//
นายสุรเชษฐ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสุรเชษฐ์ ชูศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น