คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอผ.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานางนภาภรณ์ สาผิว
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซี 1-6-37
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 2-3-35
30102-2103เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 3 1-6-37
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  28 45
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางนภาภรณ์
นายวีรพัฒน์
//--------- 301022103 ---------//
นายวีรพัฒน์
//------------------ 301022103 ------------------//
นายวีรพัฒน์
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001304 ------------------//
น.ส.วิมลศิลป์
//------------- 301000105 -------------//
นายปริทัศน์
//--------- 300001502 ---------//
น.ส.คำประเคียน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.คำประเคียน
//------------- 300001404 -------------//
น.ส.สุพรรษา
นายวีรยุทธ
//------------------ 301022002 ------------------//
นายวีรยุทธ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีระมิตร
//------------- 301022004 -------------//
นายวีระมิตร
//--------- 301022004 ---------//
นายวีระมิตร
//--------- 300002002 ---------//
นายเจริญ
นายวีระมิตร
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301022101 ------------------//
นายวีรยุทธ
นายวีรยุทธ
//------------- 300001203 -------------//
นางนภัสสร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น