คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอผ.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษานายวีรยุทธ พลตรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1502เศรษฐกิจพอเพียง 3-0-33
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3100-0116การออกแบบเครื่องจักรกล 3-0-33
3102-2005ออกแบบและผลิตด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3102-2007นิวเมติกส์และไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 2-2-34
3102-2104เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 4 1-6-37
3102-8501โครงการ 0-8-48
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  27 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวีรยุทธ
//------------- 31000116 -------------//
นายวีรยุทธ
//------------------ 31028501 ------------------//
นายวีรยุทธ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
//--------- 30001205 ---------//
นางวราพร
//------------- 30001502 -------------//
นางอรวรรณ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31022007 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//--------- 31022007 ---------//
นายอภิสิทธิ์
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
นางรัตนาภา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเจริญ
//------------- 31022104 -------------//
นายเจริญ
//--------- 31022104 ---------//
นายเจริญ
//--------- 30002004 ---------//
นายวีระมิตร
นายเจริญ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอรงกรต
//------------- 31022005 -------------//
นายอรงกรต
นายอรงกรต
//------------------ 31028501 ------------------//
นายวีรยุทธ1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น