คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอผ.1/9
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน แม่พิมพ์โลหะ
ที่ปรึกษานายประสิทธิ์ สุพรรณ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชื้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2106เทคนิคการผลิตเครื่องมือตัด 0-6-26
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  26 46
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์
//--------- 301022106 ---------//
นายอรงกรต
//------------- 300011001 -------------//
นางกรุณา
//------------- 301000105 -------------//
นายปริทัศน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301000003 ------------------//
นายภาณุพงศ์
//------------- 300001502 -------------//
น.ส.คำประเคียน
//------------- 300001203 -------------//
นางนภัสสร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301022106 ------------------//
นายอรงกรต
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301000001 ------------------//
นายทรงกลด
//--------- 301000001 ---------//
นายทรงกลด
//--------- 300002002 ---------//
นายปริทัศน์
//--------- 301000004 ---------//
นายทรงกลด
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายประสิทธิ์
//------------- 301022001 -------------//
นายประสิทธิ์
//------------- 301022001 -------------//
นายประสิทธิ์
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวีระมิตร ไชยชาติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
และเทคนิคการผลิต

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น