คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอผ.2/15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน ผลิตเครื่องจักรกล(มิตรผล)
ที่ปรึกษานางนภัสสร หินเธาว์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3102-5503งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 3 1-6-37
3102-5504งานเทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล 4 1-6-37
3102-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
 รวม  10 24
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31025504 -------------//
นายปริทัศน์1
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31025503 ------------------//
นายอรงกรต1
//------------- 31025503 -------------//
นายอรงกรต
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31028501 ------------------//
นายเจริญ 1
//------------- 31028501 -------------//
นายเจริญ
นายเจริญ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31025504 -------------//
นายปริทัศน์
//--------- 30002004 ---------//
นายอรงกรต
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น