คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอฟ.1/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายเสน่ห์ บริบูรณ์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30104-2003เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2209ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35
30104-2104ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  27 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 301042104 ---------//
นายประชา
//------------- 300001404 -------------//
นางสลิลทิพย์
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042208 ---------//
นายวงศกร
//--------- 301042003 ---------//
นายเสน่ห์
นายเสน่ห์
//------------- 301042208 -------------//
นายวงศกร
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายเสน่ห์
//--------- 301042007 ---------//
นายทักษิณ
//------------- 301042209 -------------//
นายธเนศร์
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042003 ---------//
นายเสน่ห์
นายทักษิณ
//--------- 301042007 ---------//
นายทักษิณ
//--------- 300002002 ---------//
นายเสน่ห์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301042209 ---------//
นายธเนศร์
//--------- 301042104 ---------//
นายประชา
นายประชา
//--------- 300001206 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น