คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอฟ.1/11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานางสาวพรทิพย์ อินทร์แพง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-1001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  29 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
//--------- 301042007 ---------//
นายทักษิณ
//------------- 301042007 -------------//
นายทักษิณ
//------------- 300001502 -------------//
นางอรวรรณ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300012001 ---------//
นายชัชชัย
//--------- 300012001 ---------//
นายชัชชัย
//------------- 300001404 -------------//
น.ส.สุพรรษา
//--------- 300011001 ---------//
นางกรุณา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.พรทิพย์
//------------- 301041003 -------------//
นายคงกฤช
//--------- 301041003 ---------//
นายคงกฤช
//------------- 301041001 -------------//
นายธเนศร์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001303 ------------------//
นายศิลปชัย
//--------- 301041001 ---------//
น.ส.พรทิพย์
//--------- 300002002 ---------//
น.ส.พรทิพย์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001206 -------------//
น.ส.นิรัชรินทร์
นางกรุณา น.ส.สุภรา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายประชา สุทธิโชติ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น