คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สออ.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสุวิจักขณ์ ประจันตะเสน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2003การวิเคราะห์่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 2-3-35
30105-2004ออปแอมป์และลิเนียร์ไอซี 2-3-35
30105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-3-35
30105-2111ระบบโทรคมนาคม 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  27 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
//--------- 300001610 ---------//
นายอัศชาติ
นางรุ่งเรือง
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001203 ---------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 300001303 ---------//
นายศิลปชัย
//--------- 301052111 ---------//
นายกล้าณรงค์
//------------- 301052111 -------------//
นายกล้าณรงค์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301052105 ---------//
นายธาตรี
//--------- 301052105 ---------//
นายธาตรี
นายธาตรี
//--------- 301052004 ---------//
นายประณต
//------------- 301052004 -------------//
นายประณต
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301052002 ---------//
นายธาตรี
นายธาตรี
//--------- 301052002 ---------//
นายธาตรี
//--------- 300002002 ---------//
นายสมชาย
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุวิจักขณ์
//--------- 301052003 ---------//
นายประณต
นายประณต
//--------- 301052003 ---------//
นายประณต
//--------- 300001303 ---------//
นายศิลปชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น