คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สออ.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายสมชาย คุณสมบัติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-2007ไมโครคอนโทรลเลอร์ 2-3-35
30105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  26 43
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301052001 ---------//
นายประณต
//--------- 301052001 ---------//
นายประณต
นายประณต
//--------- 301052101 ---------//
นายสาคร
//------------- 301052101 -------------//
นายสาคร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001404 -------------//
นางสลิลทิพย์
นางเพ็ญนภา นางเพ็ญนภา
//------------- 301051002 -------------//
นางเพ็ญนภา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
//--------- 301052007 ---------//
นายสมชาย
//------------- 301052007 -------------//
นายสมชาย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301051003 ---------//
นายประณต
นายประณต
//--------- 301051003 ---------//
นายประณต
//--------- 300002002 ---------//
นายสมชาย
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมชาย
//--------- 301051001 ---------//
นายสมชาย
นายสมชาย
//--------- 301051001 ---------//
นายสมชาย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น