คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สออ.2/4
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานางภรศุภา ลิมป์เศวต
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3105-2006เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ 1-2-23
3105-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรล 2-3-35
3105-2103อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-3-35
3105-2117เทคนิคการอินเทอร์เฟส 1-2-23
3105-8501โครงการ 0-8-48
3105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3-0-33
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  22 36
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31052103 ---------//
นายสาคร
//--------- 31052105 ---------//
นายธาตรี
นายธาตรี
//--------- 31058501 ---------//
นายประณต
น.ส.นิภาพร
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมชาย
//--------- 31052006 ---------//
นายกล้าณรงค์
นายธาตรี นายธาตรี
//------------- 31052103 -------------//
นายสาคร
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31058501 ---------//
นายประณต
//--------- 30001101 ---------//
น.ส.นิภาพร
//--------- 30001205 ---------//
นางทองสุข
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกล้าณรงค์
//--------- 31052117 ---------//
นายสมชาย
นายสาคร
//--------- 31059002 ---------//
นายสาคร
//--------- 30002004 ---------//
นายประณต
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางภรศุภา
นางรัตนาภา
//--------- 31058501 ---------//
นายประณต1
//--------- 31058501 ---------//
นายประณต1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายพิเชษฐ์ จันทรังศรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น