คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอส.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายสมเก่ง มาคำ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30001-1052กฏหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 0-6-36
30106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2007โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานก่อสร้าง 0-6-36
30106-2110เทคโนโลยีวัสดุเลียนแบบธรรมชาติ 0-4-24
30106-2103คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
30106-2117โครงการงานก่อสร้างอาคาร 0-6-36
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  24 43
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301062006 ------------------//
นายนิรันดร์
//--------- 301062006 ---------//
นายนิรันดร์
//------------- 301062007 -------------//
นายรณฤทธิ์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300011052 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 301062002 ---------//
นายรณฤทธิ์
//------------------ 301062002 ------------------//
นายรณฤทธิ์
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301062007 -------------//
นายรณฤทธิ์
นายจุระพล
//---------------------- 301062117 ----------------------//
นายจุระพล
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301000301 -------------//
นายนิรันดร์
นายนิรันดร์
//--------- 301062110 ---------//
นายนิรันดร์
//--------- 300002002 ---------//
นายนิรันดร์
นายนิรันดร์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสมเก่ง
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
//------------------ 301062103 ------------------//
นายจุระพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น