คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอส.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา การก่อสร้าง
สาขางาน เทคนิคการก่อสร้าง
ที่ปรึกษานายนิรันดร์ คำเรืองศรี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30106-0006พื้นฐานประมาณราคาก่อสร้าง 1-2-23
30106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน 2-0-22
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 0-6-36
30106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร 1-3-24
30106-2104ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  27 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001306 ------------------//
นายศิลปชัย
//------------------ 301062005 ------------------//
นายจุระพล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301000101 -------------//
นายนิรันดร์
//------------------ 301062104 ------------------//
นายสมเก่ง
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
นายสมเก่ง
//---------------------- 301062001 ----------------------//
นายสมเก่ง
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301060007 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
//--------- 301060006 ---------//
นายรณฤทธิ์
//--------- 300002002 ---------//
นายนิรันดร์
นายรณฤทธิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนิรันดร์
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
//------------- 301000105 -------------//
นายรณฤทธิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายรณฤทธิ์ ฤทธิมนตรี)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น