คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอธ.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายมานะ ศรีสูงเนิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา 1-4-35
30121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30106-2107การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  27 37
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001306 ------------------//
นายศิลปชัย
//--------- 300001404 ---------//
น.ส.สุพรรษา
//--------- 301062107 ---------//
นายอนุวัติ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
น.ส.สุพรรษา
//------------- 300001502 -------------//
น.ส.คำประเคียน
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุวัติ นายอนุวัติ
//------------- 301212005 -------------//
นายอนุวัติ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 301212001 -------------//
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
//--------- 300002002 ---------//
นายมานะ
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมานะ
//------------- 301000301 -------------//
นายมานะ
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
//--------- 300012001 ---------//
นายปรมินทร์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายอนุวัติ พาระพัฒน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น