คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอธ.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานายอนุวัติ พาระพัฒน์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา 2-2-34
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30121-2003ปฐพีกลศาสตร์ 2-2-34
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
30121-2111การสำรวจเพื่อการก่อสร้างงานโยธา 1-4-35
30121-2108ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโยธา 2-0-22
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  29 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301212003 ---------//
นายฉัตรชัย
//--------- 301212003 ---------//
นายฉัตรชัย
//--------- 300001203 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
นายมานะ
//--------- 301212108 ---------//
น.ส.สุพิตรา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301210004 ---------//
นายอนุวัติ
//--------- 301210004 ---------//
นายอนุวัติ
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
//------------------ 300001306 ------------------//
นายศิลปชัย
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายฉัตรชัย
//------------- 301212004 -------------//
นายฉัตรชัย
นายฉัตรชัย
//------------------ 301212111 ------------------//
นายมานะ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301000101 -------------//
นายมานะ
น.ส.นิรัชรินทร์ นางกรุณา
//--------- 300002002 ---------//
นายอนุวัติ
//--------- 300011001 ---------//
นางกรุณา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอนุวัติ
//------------- 300001502 -------------//
นางอรวรรณ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายอนุวัติ พาระพัฒน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น