คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอธ.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษานางสาวสุจิตรา พุสิมมา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33
3121-2004การบริหารและการจัดการก่อสร้างงานโยธา 3-0-33
3121-2102การออกแบบโครงสร้างคอนกรึตเสริมเหล็ก 3-0-33
3121-2103การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก 3-0-33
3121-2106การทดสอบวัสดุ 1-2-23
3106-2110กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง 2-0-22
3121-8501โครงการ 0-8-48
3109-2005การสำรวจเส้นทาง 2-3-35
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  24 35
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31218501 ------------------//
นายอนุวัติ
//--------- 31062110 ---------//
น.ส.สุพิตรา
นายมานะ
//--------- 30001205 ---------//
นางทองสุข
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30011001 -------------//
นางรัตนาภา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31218501 ------------------//
นายอ.3
//------------- 31212102 -------------//
น.ส.สุพิตรา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 31212004 -------------//
นายอนุวัติ
นายอนุวัติ
//--------- 31212103 ---------//
นายอนุวัติ
//--------- 30002004 ---------//
น.ส.สุจิตรา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุจิตรา
//------------- 31212106 -------------//
นายฉัตรชัย
//------------------ 31092005 ------------------//
นายมานะ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายอนุวัติ พาระพัฒน์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างโยธา

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น