คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอถ.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายนิติพัฒน์ ภูผาใจ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30108-0005วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2-0-22
30108-0006กฎหมายอาคาร 2-0-22
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1053กฎหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-1001การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 0-6-26
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
30108-2006การออกแบบสถาปัตยกรรมเขตร้อนชื้น 2-0-22
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30108-2111การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22
30108-2102ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม 2-0-22
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  29 40
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301080006 ---------//
นายนิติพัฒน์
นายบัญญัติ นายบัญญัติ
//---------------------- 301082001 ----------------------//
นายบัญญัติ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301082006 ---------//
นายบัญญัติ
//--------- 301082102 ---------//
นายบัญญัติ
//--------------------------- 301081001 ---------------------------//
นายอรรคพล
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301082111 ---------//
นายอรรคพล
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
//--------- 301082007 ---------//
นายอรรคพล
//------------- 301000301 -------------//
นายนิติพัฒน์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
//--------- 300011053 ---------//
นายนิติพัฒน์
//--------- 300002002 ---------//
นายอรรคพล
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนิติพัฒน์
//--------- 301082005 ---------//
นายอรรคพล
//--------- 301080005 ---------//
นายอรรคพล
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น