คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอถ.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษานายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 3-0-33
3108-2004การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 1-6-47
3108-2101อุปกรณ์ประกอบอาคาร 2-0-22
3108-2104การประมาณราคางานก่อสร้าง 2-0-22
3108-8502โครงการงานสถาปัตยกรรม 0-8-48
3108-9003การบริหารงานก่อสร้าง 2-0-22
3108-9001ผังเมือง 2-0-22
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  21 32
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31082104 ---------//
นายอรรคพล
นายอรรคพล นายอรรคพล
//---------------------- 31082004 ----------------------//
นายอรรคพล
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31088502 ------------------//
นายอรรคพล
//------------------ 31088502 ------------------//
นายอ.1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นางทองสุข
//--------- 31089001 ---------//
นายนิติพัฒน์
//--------- 31082101 ---------//
นายบัญญัติ
//--------- 31089003 ---------//
นายบัญญัติ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัตนาภา
//--------- 30002004 ---------//
นายบัญญัติ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายบัญญัติ
//------------- 30001402 -------------//
น.ส.สุพรรษา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัญญัติ พงษ์พิริยะเดชะ)
หัวหน้าแผนกวิชาสถาปัตยกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น