คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอร.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายมานัส ยอดทอง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1304วิทยาศาสตร์เพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3109-2001การสำรวจชั้นสูง 2-3-35
3109-2003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3109-2006การสำรวจด้วยภาพถ่ายทางอากาศ 2-3-35
3109-2110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน 0-6-26
3109-2114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 0-6-26
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
3109-8501โครงการ 0-8-48
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  24 47
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31092114 ------------------//
นายไพบูลย์
//--------- 31092114 ---------//
นายไพบูลย์
//------------- 31000105 -------------//
นายไพบูลย์
//--------- 31098501 ---------//
นายสถานประกอบการ 2
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31092003 ------------------//
นายวิศรุต
นายวิศรุต
//---------------------- 31092001 ----------------------//
นายมานัส
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 30001304 ------------------//
นายศิลปชัย
//--------- 30001205 ---------//
นางวราพร
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31092110 ------------------//
นายทวีศักดิ์
//--------- 31092110 ---------//
นายทวีศักดิ์
//--------- 30002004 ---------//
นายมานัส
//--------- 31098501 ---------//
นายสถานประกอบการ 2
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายมานัส
//------------- 31098501 -------------//
นายทวีศักดิ์
นายทวีศักดิ์
//---------------------- 31092006 ----------------------//
นายชัยวัฒน์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น