คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอร.2/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา สำรวจ
สาขางาน สำรวจ
ที่ปรึกษานายจตุพล หงษ์แก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3109-2001การสำรวจชั้นสูง 2-3-35
3109-2003การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
3109-2110ปฏิบัติงานรังวัดที่ดิน 0-6-26
3109-2114ปฏิบัติงานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 0-6-26
3109-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  24 44
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 31092110 ------------------//
นายทวีศักดิ์
//--------- 31092110 ---------//
นายทวีศักดิ์
//------------------ 31098501 ------------------//
นายวิศรุต
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31092001 ---------//
นายมานัส
//--------- 31092001 ---------//
นายมานัส
นายมานัส
//--------- 31092003 ---------//
นายวิศรุต
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
//------------------ 31098501 ------------------//
นายวิศรุต1
//------------- 31092003 -------------//
นายวิศรุต
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 31092114 ---------//
นายวิศรุต
//--------- 31092114 ---------//
นายวิศรุต
//--------- 31092114 ---------//
นายวิศรุต
//--------- 30002004 ---------//
นายชัยวัฒน์
//--------- 30001205 ---------//
นางณัทกาญจน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจตุพล
//------------- 30001406 -------------//
นางสลิลทิพย์
//------------- 31000105 -------------//
นายไพบูลย์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายไพบูลย์ เขียวรัมย์)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างสำรวจ

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น