คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สอข.2/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล
สาขางาน เขียนแบบเครื่องกล
ที่ปรึกษานายสิทธิชัย เทียมประชา
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1203ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงาน 2-0-22
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3000-1602การบริหารจัดการสุขภาพเพื่อภาวะผู้นำ 3-0-33
3100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
3001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
3110-2002ออกแบบและเขียนแบบเพื่อนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3110-2005ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3110-2006ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
3110-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHome room 0-1-01
 รวม  26 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 30001602 -------------//
น.ส.วรญา
นายบรรลือศักดิ์
//------------------ 31102005 ------------------//
นางวรรณา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30012001 ---------//
นางทัศนีย์
//--------- 30012001 ---------//
นางทัศนีย์
//------------------ 31108501 ------------------//
นายอ.1
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอ.2
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 31102006 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 31102006 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
//------------------ 31108501 ------------------//
นางวรรณา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรัตนาภา นายศุภมิตร
//--------- 31102002 ---------//
นายศุภมิตร
//--------- 31102002 ---------//
นายศุภมิตร
//--------- 30002004 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001203 ---------//
นางทองสุข
//--------- 30001205 ---------//
นางทองสุข
//------------- 31000105 -------------//
นายบรรลือศักดิ์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น