คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอข.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เขียนแบบเครื่องกล
สาขางาน ออกแบบและเขียนแบบการผลิต
ที่ปรึกษานายศุภมิตร กิจเธาว์
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30110-0003งานเขียนแบบชิ้นส่วนเครืองมือกลด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30110-2001ออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30110-2108ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30110-2110ออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  26 43
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุภรา
//------------- 300001203 -------------//
นางนภัสสร
//------------------ 300001304 ------------------//
น.ส.วิมลศิลป์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301102108 ---------//
นางวรรณา
//--------- 301102108 ---------//
นางวรรณา
นางวรรณา
//--------- 301102110 ---------//
นางวรรณา
//------------- 301102110 -------------//
นางวรรณา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายศุภมิตร
//--------- 301102001 ---------//
นายศุภมิตร
นายทรงกลด นายทรงกลด
//--------------------------- 301000001 ---------------------------//
นายทรงกลด
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 301000101 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 300002002 ---------//
นางวรรณา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 301102001 -------------//
นายศุภมิตร
นายศุภมิตร
//------------- 301100003 -------------//
นายศุภมิตร
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบรรลือศักดิ์ ถีราวุฒิ)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น