คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอก.1/2
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานางรุ่งเรือง อินทะนพ
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
30111-2008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1-2-23
30111-2102งานบำรุงรักษาเชิงแก้ไขปรับปรุง 2-3-35
30111-2107เทคโนโลยีชิ้นส่วนเครื่องกล 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 34
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นางรุ่งเรือง
นายจรูญ
//--------- 301112008 ---------//
นายกิตติโรจน์
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001404 -------------//
น.ส.สุพรรษา
นายอดิศักดิ์ นายอดิศักดิ์
//------------- 301112102 -------------//
นายสำอาง
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายชัชชัย
//------------- 301112006 -------------//
นางทัศนีย์
//--------- 301112107 ---------//
นายกิตติโรจน์
//--------- 301112107 ---------//
นายจรูญ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 300001610 ---------//
น.ส.วรญา
//--------- 300002002 ---------//
นายอดิศักดิ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
น.ส.ไฉทยา
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสำอาง สิมมาโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น