คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอก.1/3
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายกิตติโรจน์ โชติชื่น
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1610นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 0-2-12
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30111-2002การเขียนแบบเพื่อการสื่อสารทางเทคนิค 2-2-34
30111-2003เทคโนโลยีการวัดและตรวจสอบ 2-2-34
30111-2005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 2-3-35
30111-2101งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  22 33
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายกิตติโรจน์
//------------- 300001203 -------------//
นางรุ่งเรือง
//--------- 301112101 ---------//
นายสำอาง
//--------- 301112101 ---------//
นายสำอาง
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
น.ส.สุภรา
//--------- 300001610 ---------//
นายอัศชาติ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301112003 ---------//
นายจรูญ
//--------- 301112003 ---------//
นายจรูญ
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301112005 ---------//
นายกิตติโรจน์
นายกิตติโรจน์
//--------- 301112005 ---------//
นายกิตติโรจน์
//--------- 300002002 ---------//
นายกิตติโรจน์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 301112002 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 301112002 ---------//
นายบรรลือศักดิ์
//--------- 300012001 ---------//
นายชัชชัย
//--------- 300012001 ---------//
นายชัชชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสำอาง สิมมาโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น