คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอก.1/5
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคอุตสาหกรรม
สาขางาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายอดิศักดิ์ ศรีสิทธิพรหม
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1206ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1502ศาสตร์พระราชา 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30111-1001เทคนิคการควบคุมคุณภาพ 1-2-23
30111-2004งานบำรุงรักษาทวีผลโดยทุกคนมีส่วนร่วม 2-2-34
30111-2005งานเทคโนโลยีเครื่องมือกล 2-3-35
30111-2006โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่องานอุตสาหกรรม 1-3-24
30111-2008เทคนิคการจัดการความปลอดภัยในอุตสาหกรรม 1-2-23
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  30 42
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอดิศักดิ์
นายสำอาง
//--------- 301111001 ---------//
นายสำอาง
//--------- 301112005 ---------//
นายกิตติโรจน์
//------------- 301112005 -------------//
นายกิตติโรจน์
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 300001304 ------------------//
น.ส.วิมลศิลป์
//--------- 301000105 ---------//
นายจรูญ
น.ส.นิรัชรินทร์ นายจรูญ
//--------- 301112008 ---------//
นายจรูญ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001502 -------------//
น.ส.คำประเคียน
นายชัชชัย
//------------- 301112006 -------------//
นายชัชชัย
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300001206 ---------//
น.ส.นิรัชรินทร์
//--------- 301112004 ---------//
นายอดิศักดิ์
//--------- 301112004 ---------//
นายอดิศักดิ์
//--------- 300002002 ---------//
นายอดิศักดิ์
//--------- 300001601 ---------//
นายอัศชาติ
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจรูญ
น.ส.สุภรา
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
//--------- 301000104 ---------//
นายธีระ
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายสำอาง สิมมาโคตร)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น