คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอท.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีโทรคมนาคม
สาขางาน เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ที่ปรึกษานายอภินันท์ ก้อนมณี
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30119-2001หลักการโทรคมนาคม 2-3-35
30119-2003ระบบรับ-ส่งด้วยเส้นใยแก้วนำแสง 2-3-35
30119-2101ระบบชุมสายโทรศัพท์และตู้สาขาแบบไอพี 2-3-35
30119-2108ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  19 32
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300011001 -------------//
นางกรุณา
//---------------------- 301192101 ----------------------//
นายศุภชัย
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001203 -------------//
นายแทนไท
//---------------------- 301192001 ----------------------//
นายบัณฑิต
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายอภินันท์
//------------- 301192003 -------------//
นายวิศิษฎ์
//--------- 301192003 ---------//
นายวิศิษฎ์
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
//--------- 300002002 ---------//
นายวิศิษฎ์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 301192108 ------------------//
นายศุภชัย
นายศุภชัย
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายบัณฑิต จันทร์พุฒ)
หัวหน้าแผนกวิชาโทรคมนาคม

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น