คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.1
กลุ่ม สอค.1/1
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สาขางาน คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
ที่ปรึกษานายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
30128-0005ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
30128-0007เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-2-23
30128-0008ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น 1-2-23
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30001-1051กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง 2-2-34
30128-2001ระบบปฏิบัติการ 2-2-34
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
Home-roomHomeRoom 0-1-01
 รวม  28 41
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศวร์
//--------- 301280007 ---------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์
//------------- 301280005 -------------//
นายนเรศวร์
น.ส.สุภรา
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------- 300001101 -------------//
นางญาดา
นางกรุณา
//--------- 301282001 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 301282001 ---------//
นายวชิรปัญญา
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายนเรศวร์
//--------- 301280006 ---------//
นายนเรศวร์
นายนเรศวร์
//--------- 301280008 ---------//
นายนเรศวร์
//--------- 300011001 ---------//
นางกรุณา
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 300012001 ---------//
นางทัศนีย์
//--------- 300012001 ---------//
นางทัศนีย์
//--------- 301281003 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 300002002 ---------//
นายวชิรปัญญา
//--------- 301281003 ---------//
นายวชิรปัญญา
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายวชิรปัญญา
//------------- 300001203 -------------//
นางรุ่งเรือง
//------------- 300001404 -------------//
นางสลิลทิพย์
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน

............................
(นายวชิรปัญญา ปัญญาว่อง)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น