คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวส.2
กลุ่ม สทท.2/2
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ปรึกษานายจำรูญ กาพย์ไกรแก้ว
รหัสวิชาชื่อวิชาท.-ป.-น.ชั่วโมง
3000-1205การเรียนภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ 0-2-12
3901-2001โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1-4-35
3901-2002การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 1-4-35
3901-2103การโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยเทคโนโลยีจาวาขั้นสูง 1-4-35
3901-2106พื้นฐานและการใช้งาน XML 1-4-35
3901-2108การพัฒนาเว็บด้วยเทคโนโลยีดอตเน็ต 1-4-35
3901-8501โครงการ 0-8-48
3000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
Home-roomHomeroom 0-1-01
 รวม  20 38
 
วันชั่วโมงที่123456789101112
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.00.....................................พักเที่ยง....................................13.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.00
จ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//--------- 30001205 ---------//
นางณัทกาญจน์
นายจำรูญ นายจำรูญ
//------------- 39012001 -------------//
นายจำรูญ
อ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำรูญ
นายสุริยันต์
//--------- 39012002 ---------//
นายจำรูญ
//--------- 39012002 ---------//
นายจำรูญ
นายสุริยันต์ นายจำรูญ
พ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายจำรูญ
//------------- 39012108 -------------//
นายจำรูญ
นายจำรูญ
//------------- 39012106 -------------//
นายจำรูญ
พฤ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
นายสุนทร
//--------- 39012103 ---------//
นายสุนทร
//--------- 39012103 ---------//
นายสุนทร
//--------- 30002004 ---------//
นายสุริยันต์
ศ.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
//------------------ 39018501 ------------------//
นายจำรูญ
//------------------ 39018501 ------------------//
นายจำรูญ1
ส.ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)

............................
(นายอภินันท์ ก้อนมณี)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

............................
(นายไชยันต์ ไชยาดุลานันท์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

............................
(นายสิทธิศักดิ์ ชำปฏิ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น