(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
26220-0001ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
36220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
46220-0001คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
56220-0001หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
66220-0011กฎหมายแรงงาน1-0-1
76220-1001วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
86220-1001งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1001งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
106220-1012งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2
116220-1012งานส่งกำลังรถยนต์1-3-2
126220-1012คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-2
136220-1019งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2
146220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
1562Ho-meroHome Room
16
รวม   17-22-24
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยพื้นฐาน2-0-2
26220-0001ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง0-2-1
36220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-2
46220-0001คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ2-0-2
56220-0001หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม2-0-2
66220-0011กฎหมายแรงงาน1-0-1
76220-1001วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม2-0-2
86220-1001งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1001งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2
106220-1012งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-2
116220-1012งานส่งกำลังรถยนต์1-3-2
126220-1012คณิตศาสตร์ช่างยนต์2-0-2
136220-1019งานเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกล1-3-2
146220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1
1562Ho-meroHome Room
16
รวม   17-22-24
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2563   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.3  ชย.310
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................