(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-1
36220-1012งานไฟฟ้ารถยนต์1-6-3
46220-1012กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2
56220-1012งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-3
66220-1018โครงงาน0-12-4
76220-1019พลังงานทดแทน2-0-2
86220-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
967Ho-meroHomeRoom
10
11
12
13
14
15
16
รวม   6-31-16
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2566   ภาคเรียนที่ 1
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษสำหรับงานช่างอุตสาหกรรม0-2-1
36220-1012งานไฟฟ้ารถยนต์1-6-3
46220-1012กลศาสตร์เครื่องกล2-0-2
56220-1012งานปรับแต่งเครื่องยนต์1-6-3
66220-1018โครงงาน0-12-4
76220-1019พลังงานทดแทน2-0-2
86220-0002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
967Ho-meroHomeRoom
10
11
12
13
14
15
16
รวม   6-31-16
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    1/2566   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.3  ชย.310
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................