(สำหรับนักศึกษา)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-1
36220-0001เพศวิถีศึกษา1-0-1
46220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
56220-0001ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
66220-0001คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
76220-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
86220-1001งานฝึกฝีมือ0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1001งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
106220-1012งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-3
116220-1012งานเครื่องยนต์ดีเซล1-6-3
126220-1012เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2
136220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
1463Ho-meroHomeRoom
15
16
รวม   11-33-22
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)

(สำหรับงานทะเบียน)
บัตรลงทะเบียน ปีการศึกษา  2563   ภาคเรียนที่ 2
รหัสประจำตัว         ชื่อ(นาย/นางสาว).....................................................................
ปวช.3   ชย.310       สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
16220-0001ภาษาไทยเพื่ออาชีพ0-2-1
26220-0001ภาษาอังกฤษฟัง-พูด0-2-1
36220-0001เพศวิถีศึกษา1-0-1
46220-0001วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-2
56220-0001ประวัติศาสตร์ชาติไทย1-0-1
66220-0001คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม2-0-2
76220-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น1-3-2
86220-1001งานฝึกฝีมือ0-6-2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชา ท-ป-น
96220-1001งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2
106220-1012งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน1-6-3
116220-1012งานเครื่องยนต์ดีเซล1-6-3
126220-1012เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น2-0-2
136220-0002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2
1463Ho-meroHomeRoom
15
16
รวม   11-33-22
 ค่าบำรุงสุขภาพหรือห้องพยาบาล
 ค่าบำรุงห้องสมุด
 ค่าประกันอุบัติเหตุ200
 ค่าตรวจสุขภาพและสารเศพติด150
 เงินระดมทรัพยากร
 
 
 
 
 
นักศึกษาสามารถตรวจสอบ สถานะการลงทะเบียน ผลการเรียนและรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รวมทั้งสิ้น 350
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
ลงชื่อ..................................... นักศึกษา
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... งานปกครอง
    (..........................................)
ลงชื่อ..................................... ครู ที่ปรึกษา / หัวหน้างานทะเบียน
    (..........................................)


เพื่อเข้าบัญชี
สำหรับ : ปีการศึกษาที่    2/2563   
ธนาคารนครหลวงไทย (Service Code 0513)
วันที่   .................................................
ชื่อ - สกุล   .............................................     
รหัสประจำตัว (Ref.01)  
  ระดับ   ปวช.3  ชย.310
 (Ref.02)  สาขาวิชาช่างยนต์   สาขางานยานยนต์

ลงชื่อ...............................นักศึกษา
จำนวนเงินที่ชำระ
( สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน )       350
ขอชำระ จำนวน..............บาท(..........................................)
เจ้าหน้าที่ธนาคาร.................................................